ENG
通訊地址:
九龍尖沙咀金巴利道35號金巴利中心1樓


香港老年學會/ 香港老年學學院
電話: (852) 2775 5756
傳真: (852) 2775 5586
電郵: info@hkag.org


香港安老院舍評審計劃
電話: (852) 2727 3250
傳真: (852) 2775 5586
電郵: racas@hkag.org


港鐵︰ 尖沙咀港鐵站 B1出口 (步行約8分鐘)
彌敦道巴士︰ 35A, 41A, 81C, 87D, 98D(聖安德烈堂站)
  13X, 63X, 208, 234X, 271, 281A,(金巴利道站)
漆咸道巴士︰ 5, 5C, 8, 8A, 26, 28, 35A, 41A, 81C, 87D, 98D, 110
  208, 215X, 219X, 224(科學館站)